Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Gdyni
Aktualności
19.06.2017
Zgodnie z Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.01.2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych i poszkodowanych żołnierzy i pracowników wojska, w WSzW w Gdańsku powołano regionalnego koordynatora ds. pomocy osobom uprawnionym

Zadania koordynatora realizuje specjalista ds. rekonwersji p. Sławomir GRZEŚKOWIAK
tel.: 261 21 21 53; kom: 601 827 382; e-mail: wszwgdansk.koordynator@ron.mil.pl
Godziny przyjmowania interesantów i udzielania informacji:
poniedziałek - piątek 08.00 - 15.00

Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  • misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
  • grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy:

  • Weterani działań poza granicami państwa oraz weterani poszkodowani (żołnierze i pracownicy wojska);
  • Żołnierze oraz pracownicy wojska, którzy doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej (pracy);
  • Członkowie rodzin żołnierzy oraz pracowników wojska, który ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy) lub zmarli w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z wykonywaniem zadań służbowych (pracy).


Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa Dz.U.2011.205.1203
2. Decyzja Nr 4/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2012 r. w sprawie organizacji systemu pomocy rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom wojska (Dziennik Urzędowy MON z dnia 9 lutego 2012 r. poz. 4).

W podległych wojskowych komendach uzupełnień można zwracać się do opiekunów indywidualnych, funkcjonujących w systemie pomocy poszkodowanym, rodzinom zmarłych żołnierzy i pracowników wojska oraz poszkodowanym żołnierzom i pracownikom.

Więcej informacji, dotyczących weteranów oraz systemu pomocy, na stronie -
www.mon.gov.pl , centrum-weterana.mon.gov.pl

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych